Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 01 – Algemeen 

Onze verkoopsvoorwaarden zijn steeds deze van de leverende petroleumraffinaderijen. Het aanvaarden van onze factuur en/of leveringsbon staat gelijk met het aanvaarden van onze algemene verkoopsvoorwaarden en onze privacy policy (GDPR).

Artikel 02 – Bestellingen

De bestellingen worden uitgevoerd volgens rang van inschrijving en tegen de prijzen van de dag van afhaling. Hierop kan geen enkele uitzondering worden gemaakt. Al onze offerten zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Contracten of voorstellen door bemiddeling onzer tussenpersonen zijn slechts na onze schriftelijke bevestiging als bindend te beschouwen.

Artikel 03 – Leveringen

Onze leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen niet als een uitdrukkelijke verbintenis worden beschouwd. Zij zullen in de mate van het mogelijke gerespecteerd worden. Laattijdige levering kan, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding zijn tot weigering noch tot schadevergoeding. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de levering in een niet- conform gekeurde tank.

Artikel 04 – Teruggavebeleid

Wij accepteren geen retouren en/of teruggaven na levering. Indien u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over een product dat u bij ons online gekocht heeft, dan kunt u dit enkel melden bij de levering van het product en aldus de levering weigeren.

Artikel 05 – Klachten

Bij iedere levering wordt het gewicht door ons nagezien en vastgesteld voor het vertrek. Dit mag altijd door de klant nagezien worden, doch enkel door naweging op een officiële weegbrug en dit op zijn kosten. De koopwaren reizen steeds voor rekening en gevaar van de koper. Geen enkele klacht wordt aanvaard tenzij hij ons per aangetekend schrijven overgemaakt wordt binnen de acht dagen na levering. Bij gebeurlijk geschil mag de koper de koopwaar niet weigeren noch betaling ervan uitstellen. Alle kosten door gebeurlijke weigering veroorzaakt, zijn ten laste van de klant, behoudens indien zijn klacht als gegrond bevonden wordt.

Artikel 06 – Kortingen

Korting voor contant wordt niet toegestaan. De korting is een voordeel toegestaan op basis van de handelsconjunctuur van dat ogenblik. Deze korting zal mogen herzien worden. De wijziging zal aan de begunstigde van de korting bekend gemaakt worden bij gewone brief welke minstens acht dagen vooraf zal toegestuurd worden.

Artikel 07 – Betaling

Wij behouden ons het recht voor, om contante betaling, een voorschot te eisen of kredietbeperking aan te rekenen, zo wij dit nodig achten. Onze facturen zijn binnen 10 dagen te vereffenen te Izegem, tenzij anders vermeld. Op ieder niet op de vervaldag betaald factuursaldo wordt een intrest toegepast van 15 % per jaar zonder ingebrekestelling vanaf deze vervaldag. Een begonnen maand zal als een volledige in aanmerking genomen worden voor de berekening van de intresten. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van de schuld zonder ernstige redenen, wordt het schuldsaldo van rechtswege verhoogd met 15% met een minimum van 125 euro en een maximum van 1750 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Artikel 08 – Bijkomende verkoopsvoorwaarden

Bijkomende verkoopsvoorwaarden kunnen steeds bij afzonderlijke overeenkomsten worden toegevoegd. Zij doen onderhavige voorwaarden slechts teniet indien zij er uitdrukkelijk van afwijken.

Artikel 09 – Accijnzen

Rode gasolie’s en petroleum/kerosine mogen niet gebruikt worden als motorbrandstof voor voertuigen op de openbare weg. Industrieel en/of commercieel gebruik verplicht de gebruiker dit te melden aan de leverancier en tot betaling van de bijkomende accijnzen aan de leverancier, die ze op zijn beurt doorstort aan de dienst Douane en Accijnzen. Indien de gebruiker dit niet meldt aan de leverancier is de gebruiker verplicht om deze bijkomende accijnzen zelf te betalen aan de dienst Douane en Accijnzen.

Artikel 10 – Apetra

De totale som van de verkoopfactuur is inclusief bijdrage apetra (zie: www.apetra.be)

Artikel 11 – Betwistingen-gevoegde rechtbank

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

Toon Degrauwe bv

Roeselaarsestraat 335
8870 Izegem
BTW-nummer: BE0872.653.273
051 30 08 91
admin@brandstoffentoon.be